Accommodation Asp.

The whole physiology of the eye is centred around accommodation. Accommodation refers to the ability of the eye to focus at different distances, in order for a living organism to cope with the necessary tasks.  It is one of the most inimitable and ingenious fine mechanisms of the nature.

Focusing takes place through changing the form of the crystalline lens which means changing the refraction power of the lens. The lens is attached to the eyeball and the accommodation muscle, corpus ciliaris, with a series of noncellular extensions (Zonula Zinnii), which originate in the ciliary muscle and insert to the capsule of the lens. There is a certain paradox associated with this mechanism. When m. ciliaris contracts, these fibres relax and the lens due to its elasticity becomes rounded, increasing its refraction power. To understand this mechanism it is essential to be familiar with the macroscopic structure of the m. ciliaris. On the inside of this muscle, there are small processes, processus ciliares, to which the fibres are inserted; when the muscle is working, it contracts, pulling the processes towards the lens (this phenomenon has been described as “lifting up the skirts of a crinoline”) and the fibres automatically relax.

ant

Accommodation is an interesting series of psycho-physical occurrences. This action of the accommodation muscle represents clear-cut muscular work, continuous and as such a totally comparable to and as strenuous as any other muscular effort. This is why the muscles may, similarly to other muscles (writer’s cramp, the cramp in an athlete’s calf) experience a cramp, or a spasm of accommodation (Asp).  The clear nature of accommodation as muscular work is also associated with the fact that women as the “weaker vessels” far more frequently than men are afflicted by many clinical ailments, such as migraine (inTetralogia, this proportion is 3 to 1; in Panacea, less than one out of five patients were men in the material of 1,558).

Accommodation is a dual function, that comprises both a positiveand a negative component;

a) the so-called positive accommodation, referring to the focusing achieved by contraction of the accommodative muscle regulated by the autonomic parasympathetic nerve. In the regulation of positive accommodation, there are two basic events: a partial regulation, which means the rough approaching of the object looked at; the person only aims his or her gaze in a general direction (the sea, the woods) and a second or “fine” regulation which leads to the actual focusing, on a detail (a boat, a tree) (Mütze K: Die Akkommodation des Menschlichen Auges. Berlin 1956)

b) the so-called negative accommodation, or desaccommodation, regulated by the autonomic sympathetic nerve may also be an active process (brought about by central  control), and it means the relaxation of accommodation, in turn regulated by the sympathetic nerve.

This is a concept of which the layman – and often also physician – rarely hears, even though both occurrences are of central importance as to their physiological consequences. It can be produced either by looking into infinity or by fogging (i.e. looking through strong plus glasses).

As accommodation is reflected to our entire organism, reducing the strain caused by it is an invaluable panacea, a veritable general cure, with the irreplaceable nature that no foreign substance needs to be brought into the organism!

Koko silmän fysiologia keskittyy akkommodaation ympärille. Akkommodaatio on silmän kyky tarkentaa eri etäisyyksille, elävän olennon selviytymiseksi tarpeistaan. Se on jäljittelemätön, luonnon nerokkaimpia hienomekanismeja.

Tarkentaminen on mahdollista mykiön, linssin, muotoa, sen taittovoimaa muuttamalla.
Linssi on kiinnittyneenä silmämunaan kannatinsäikeillään (Zonula Zinnii, Zonule of Zinn). Mekanismiin liittyy tietty paradoksi: Kun m.ciliaris supistuu, kannatinsäikeet löystyvät, jolloin linssi, oman elastisuutensa ansiosta pyöristyy ja lisää taittovoimaansa. Aivan oleellista mekanismin ymmärtämiseksi on tuntea m. ciliarksen makroskooppinen rakenne: Lihaksen sisäpinnalla on pikku- ulokkeita, processus ciliares, joihin mykiön kannatinsäikeet kiinnittyvät, ja kun lihas toimiessaan supistuu siten, että nämä ulokkeet vetäytyvät mykiötä kohti – tapahtumaa on kuvattu – ”kuin krinoliinihameen helmoja kohottaen” – niin säikeet automaattisesti löystyvät.

ant

Akkommodaatio on monimutkainen, psykofysiologinen tapahtuma. Tämä akkommodaatiolihaksen toiminta on selvää lihastyötä, taukoamatonta ja sellaisena täysin verrattavissa muuhun lihastyöhön, myös rasittavaa. Siten se, muitten lihasten tavoin, (kirjoittajan kramppi, urheilijan pohjekramppi) ylirasitettuna, voi johtaa kramppiin, akkommodaatiospasmiin. Tähän, että akkommodointi on selvää lihastyötä, liittyy myös se, että naisten osuus, ”heikompana astiana”, monissa kliinisissä vaivoissa, kuten esim. migreenissä, on selvästi miehiä suurempi (Tetralogiassa 3:1; Panaceassa ei edes joka viides ollut mies (not even every fifth patient was a man, aineistot yhteensä 1558 potilasta).

Akkommodaation toiminta on kaksijakoinen, se käsittäää:

a)  n.k. positiivinen akkommodaatio, joka tarkoittaa parasympaattisen hermoston säätelemää, mukauttajalihaksen, (m. ciliariksen) supistusten avulla saavutettua tarkennusta, fokusointia. Siinä on kaksi vaihetta: Karkea säätö, jossa henkilö vain suuntaa katseensa johonkin (metsään, merelle) ja sittenhieno säätö, jolloin hän tarkentaa katseensa johonkin yksityiskohtaan (puuhun, veneeseen).

b)  n.k. negatiivinen akkommodaatio, desakkommodaatio, lihaksen laukeaminen, jota vuorostaan säätelee sympaattinen hermosto.
Tämä on käsite, josta maallikko – monesti lääkärikuntakin – harvemmin kuulee puhuttavan, vaikka molemmat tapahtumat ovat fysiologisilta seuraamuksiltaan keskeisen tärkeitä. Se saadaan aikaan joko katsomalla äärettömyyteen tai sumutuksella (=fogging, vahvojen pluslasien läpi katsomalla).

Kun akkommodaatio heijastuu koko elimistöömme, niin sen rasituksen keventäminen on korvaamaton yleislääke, todellinen  p a n a  c e a , ja sillä korvaamattomalla ominaisuudella, että elimistöön ei  jouduta tuomaan mitään vierasta ainetta!